plasmatics-life:

The Day Nearly Gone | (by Eo NaYa)
satya-:

Cher.
+